Điều 1: Chấp nhận Điều khoản thỏa thuận về sử dụng dịch vụ

Chào mừng bạn đến với Công ty Thanh Niên (“Thanh Niên”, “chúng tôi”, tùy theo từng trường hợp) cung cấp Dịch Vụ (được mô tả trên website www.thanhniengroup.com) cho bạn trên cơ sở và theo những nội dung được quy định trong Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này (sau đây được gọi tắt là “TNVNT”).

Tại từng thời điểm, căn cứ vào tình hình thực tế và quy định của pháp luật, chúng tôi có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc thay đổi nội dung TNVNT mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ sau khi TNVNT được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản TNVNT đã được cập nhật. Bạn có trách nhiệm và có thể xem bản TNVNT mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://thanhniengroup.com/thoa-thuan-su-dung.
Điều 2: Giải thích từ ngữ
“Thanh Niên”, “chúng tôi” : Công ty Cổ Phần Thương Mại Thanh Niên Việt Nam.
“Bạn”, “Khách hàng” : Là người mua và sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do chúng tôi cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua theo quy định của pháp luật hiện hành.